OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozhodli jste se pro zakoupení některých z mých kurzů a už stačí jen objednat. Ale předtím než na toto tlačítko kliknete, přečtěte si k čemu se zaškrnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ zavazujete.

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro služby prodávajícího, kterým je Mgr. Věra Kuntová, uzavřené s kupujícím prostřednictvím webových stránek www.english-time.cz nebo prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky či osobně.
 2. Tyto obchodní pomínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, se vztah prodávající versus kupující bude řídit podmínkami občanského zákoníku a pravidly na ochranu spotřebitele.

Objednávka

 1. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem je uzavřena na základě písemné objednávky kurzů nabízených dodavatelem, a to potvrzením učiněné objednávky dodavatelem. Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta.
 2. Objednávku lze učinit osobní schůzkou s dodavatelem, na internetových stránkách dodavatele prostřednictvím formuláře, nebo e-mailem, přičemž v případě učinění objednávky e-mailem musí objednatel uvést: jméno, příjmení, adresu trvalého nebo přechodného bydliště, telefon a dále specifikovat objednávaný kurz.

Cena a způsob platby

 1. Ceny produktů a služeb jsou vždy uvedeny na jednotlivých stránkách webu www.english-time.cz.
 2. Cena kurzu zahrnuje výukové materiály, kromě tištěných učebnic, a zasílání přehledu lekcí do sdílené google složky.
 3. Objednatel je povinnen uhradit kurzovné nejpozději do začátku konání objednaného kurzu. Kurzovné lze hradit převodem na účet číslo 2700671744/2010.
 4. Na kurzovné v příslušné výši (podle typu objednávky) dodavatel vystaví fakturu-daňový doklad – neprodleně po potvrzení objednání kurzu, a zašle ji objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 5. Platba je jednorázová, platba na splátky není možná.
 6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 7. Místo v kurzu angličtiny je zájemci závazně rezervováno po zaplacení kurzovného.
 8. U firemní výuky je faktura vystavená na začátku následujícího měsíce po měsíci, ve kterém probíhala výuka, dle počtu konaných výukových bloků. Splatnost je do 15. tohoto následujícího měsíce.

Podmínky poskytování služeb

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění objednaných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Další povinnosti dodavatele a objednavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek
 2. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Termín výuky

 1. Výuka probíhá ve dnech a časech dle objednávky. Délka výukového bloku je 60 nebo 90 minut, pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 2. Termín zahájení výukového kurzu je uveden v objednávce.
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn po předchozí domluvě s objednatelem zvolit náhradní způsob zajištění výuky nebo se výuka posouvá na další plánovaný termín.
 4. Každá jednotlivá objednávka je platná do termínu uvedeného na této objednávce. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce z této objednávky. Lekce, které nebudou objednavatelem nebo jím určenou osobou vyčerpány ve lhůtě stanovené v objednávce, propadají a objednatel nemá nárok na výuku těchto lekcí ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany dodavatele. V případě, že dodavatel nemůže ze závažných důvodů výuku v některém termínu zajistit, posouvá se adekvátně termín pro vyčerpání lekcí na pozdější datum.
 5. Termín a hodina konkrétní lekce je stanovena v objednávce, případně závisí na předchozí vzájemné dohodě mezi lektorem a objednatelem, a to vždy nejméně 24 hodin před konáním lekce. Termín a hodina lekce jsou stanoveny buď e-mailem, telefonicky, nebo prostřednictví online programu, popř. na závěr každé poskytované lekce mezi objednatelem a lektorem.

Místo výuky

Veškeré služby nabízené na těchto webových stránkách probíhají online s využitím aplikací Zoom, Skype nebo Google meets. Ve vyjímečných případech je možné domluvit osobní výuku či konzultaci v sídle JS Angličtina Radotín v Praze.

Rušení lekcí

 1.  Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi lektorem a objednavatelem. Pokud nebude klient v dohodnutém čase na místě (nebo připojen v případě online výuky), vyčká lektor ještě dalších 15 minut. Objednavatel si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy objednavatel nepřijde nebo se nepřihlásí online v době do již zmíněných 15-ti minut po domluveném začátku lekce.
 2.  U individuálních lekcí je možné zrušit již objednanou lekci včas. Pokud je to více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si objednatel sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude se objednateli účtovat. Toto je však možné uplatnit pouze jednou v rámci jednoho balíčku. Alternativou zrušené lekce může být nepřímá online výuka formou zaslání lekce a možnosti vypracovat ji písemně během týdne.
 3. U kurzů v počtu 2 osob bude v případě neúčasti jednoho z klientů lekce odučena a klient, který se lekce nezúčastní, dostane veškeré materiály z hodiny na email nebo do sdílené složky na Google classroom.
 4. Pokud se lekce nekoná z důvodu zrušení lektorkou nebo dohodou všech osob minimálně 24 hodin předem, posouvá se délka trvání kurzu o další týden.

Nezahájení kurzu

Poskytovatel si vyhrazuje právo nezahájit kurz z důvodu nedostatečného počtu přihlášených studentů. V tomto případě jsou platby za kurz vráceny v plné výši.

Odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele z kurzu před jeho zahájením, tj. po učinění závazné přihlášky, potvrzení ze strany dodavatele a uhrazení kurzovného, avšak alespoň 48 hodin před faktickým zahájením kurzu (výuky), je část kurzovného ve výši 1.000,- Kč nevratná.
 2. Odstoupením objednatele z kurzu po jeho zahájení, tj po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na storno poplatek ve výši 50% ze zbývající částky kurzovného.
 3. V případě ukončení výuky v průběhu trvání kurzu nebo po 14 dnech od objednávky se kurzovné nevrací. Je však možné přenechat své místo jinému studentovi se stejnou úrovní angličtiny.
 4. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat dodavateli vždy písemně, nebo e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení.

Závěrečná ustanovení

 1.  Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.10.2021